چراغهای ریلی متحرک مناسب برای نورپردازی های میباشد که می خواهد روی جسمی متمرکز شود. این چراغها با توجه به اینکه بعد از پایان کارهای عمرانی نیز می توان نصب نمود درنتیجه دارای ازادی عمل بیشتری می باشد.

منوها (2)