چراغهای که مناسب برای فضاهایی که پشت کار فضای مناسب برای نصب چراغ وجود دارد و می توان نور عمومی مناسبی برای فضا تامین کرد. در این چراغها با توجه به کاربری هر فضا می توان چراغ خاصی پیشنهاد داد تا با معماری و فضای آن مجموعه همخوانی داشته باشد.

منوها (2)