همانطورکه مستحضرید بدلیل کمرنگ بودن مبحث تخصصی روشنایی و نورپردازی در کنار دیگر مهارتهای رشته معماری، عمران ، برق و طراحی شهری ،کمتر شاهد رعایت استانداردهای روشنایی و اصول نورپردازی در فضاهای مختلف هستیم و متاسفانه علیرغم اهمیت اثربخشی نورپردازی علمی بر سلامت جسم و روان ، افزایش راندمان افراد و همچنین چشم نوازی هر چه بیشتر  و موثرتر بر مولفه های معماری فضاهای داخلی و بیرونی ، به این مهم کمتر توجه می شود و در اکثر موارد شاهد بکارگیری روشهای یکنواخت نورپردازی برای همه فضاها میباشیم که نتیجه تفاوت چشم گیر تاثیرات مفید نور در پروژه های طراحی و اجرا شده جامعه ایران نسبت به جوامع پیشرفته میباشد.

باید بپذیریم که نور ماهیتی تفکیک ناپذیر از معماری داخلی و بیرونی میباشد لذا نور ، البته مدیریت صحیح نور همگام با طراحی معماری میتواند از بهترین و اقتصادی ترین روشها برای افزایش شادابی و سرزندگی در محیط، آرامش، کارایی و حالات عاطفی افراد باشد ، همچنین نور مناسب است که میتواند بر ویژگیهای خاص معماری، تاثیرات قابل ملاحظه ای بگذارد.

بنابراین برای دستیابی به نتایج تاثیرگذار ، بایستی همچون تخصصهای دیگر، طراحی روشنایی مبتنی بر استانداردها و اصول نورپردازی را از الزامات روند کاری یک پروژه در نظر گرفت. چرا که بدون نور نمیتوان درک درستی از فضا ، حجم و رنگ داشته باشیم و همگی، بارها و بارها تاثیرات مثبت و منفی آن را بر سطح هشیاری ، راندمان کاری و حالات عاطفیمان تجربه کرده ایم . مثبت و منفی بودن این تجارب به نمود رنگ نور، رعایت یا عدم رعایت استانداردهای روشنایی و توجه یا عدم توجه به اصول نورپردازی مربوط میگردد.

مسلما انتخاب منابع نوری و چراغها بدون طراحی و محاسبات مبتنی بر کاربری و معماری هر فضا جایگاه مناسبی در علم معماری نور نداشته و کمتر میتواند نیازهای افراد را پاسخگو باشد. بنابراین میتوان با نگرشی تخصصی به این حرفه و طراحی مناسب و متناسب با اصول معماری نور ، از تاثیراتی  به مراتب مطلوبتر، کارآمدتر و جذابتر بهره مند گردید . 

لذا تا کنون این گروه سعی کرده است پروژه ها را در ابتدا مبتنی بر استانداردها و اصول مباحث زیبایی شناسی و هنری ، طراحی ، محاسبه و نهایتا به اجرا برساند .

به امید این که بتوانیم با مدیریت صحیح نور گامی تاثیر گذار بر زیبایی ، کارایی و احساسات افراد وهمچنین ویژگیهای معماری فضاهای متنوع جامعه مان داشته باشیم.