نمونه ای از پروژه های فضاهای بیرونی طراحی شده و انجام شده توسط گروه               Artlight . 

منوها